FREEDOM

by Razmik Grigoryan, translated by  Maro Ghukasyan 

When I understood                                                                   
that the start of triumph                                                             
is made on defeat,
I let you go
on the last day of
my lost days.
The morning hadn’t woken up yet,
and the Sun was sleeping
in the flower-buds…
The sounds flowing from you,
not finding your piano,
fell to the ground.
Lotuses bloomed on the road,
Your songs of sorrow
melted in me,
composing the mystery of love.

In the same body with us live they,
who leave us every day
as coming back.  

Երբ հասկացա, 
որ հաղթանակի մեկնարկը
տրվում է պարտությունից,
քեզ ճանապարհեցի 
տանուլ տված օրերիցս վերջինի հետ,
առավոտը դեռ չէր արթնացել,
իսկ արևը ննջում էր
փակ ծաղիկների կոկոններում…
Քեզանից ծորացող հնչյունները,
դաշնամուրդ չգտնելով, 
թափվեցին գետնին,
ճանապարհին լոտոսներ ծաղկեցին,
մորմոքող երգերդ հալվեցին իմ մեջ`
հյուսելով առեղծվածը սիրո…
Մեզ հետ մեկ մարմնում ապրում են նրանք, 
ովքեր ամեն օր հեռանում են մեզանից
վերադառնալու պես…

Freedom                                                 

Freedom – grave of fighters,
Golden ladder – for those who go to heaven,
Lifestyle – for elects.
Freedom – an oath made by yourself,
A victory of invisible towards the visible,
A foundry – for body and soul,
Where everyone chooses
the measure of mixing with you.

Just be:
In case of your absence
Life will become dull
like a stopped heart.

 ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ազատությո՜ւն`
գերեզման
բոլոր պայքարողների,
ոսկե սանդուղք՝
երկինք բարձրացողների,
ապրելակերպ՝
ընտրյալների…
Ազատությո՜ւն`
ինքդ քեզ տված երդում,
աներևույթի հաղթանակ
առերևույթի հանդեպ,
ձուլարան՝
մարմնի և հոգու,
ուր ամեն ոք ինքն է ընտրում
քեզ հետ խառնվելու իր չափաբաժինը…

Պարզապես եղի՛ր.
չլինելուդ դեպքում
կանգնած սրտի պես
անզգա կդառնա  կյանքը…

About the Author:

r grigoryan

Razmik Grigoryan is an Armenian writer, who was born on January 27, 1985.  He is  already the author of two poetry books. But he writes not only poems, but also short stories, which have been published in Armenian some literary magazines and newspapers.  Razmik is also filmmaker (particularly documentary films).
Here are the translations of his poems from the book “From the spike to the bread”, published in 2017.